OLCHOVLAG

OLCHOVLAG (zkr. z rus. Olchovskij ozdorovitělnyj lager neboli čes. Olchovská táborová ozdravovna [dosl. ozdravný tábor]).

Další oficiálně používaná označení: Olchovskij ispravitělno-trudovoj lager [ITL]; Olchovskij invalidnyj ispravitělno-trudovoj lager [ITL].

Zřízen: 27. 5. 1946 ze Stalingradského zemědělského hospodářství Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR ve Stalingradské oblasti (rus. Stalingradskij selchoz Otděla ispravitělno-trudovych kolonij Upravlenija Ministěrstva vnutrennich děl SSSR po Stalingradskoj oblasti nebo zkr. Stalingradskij selchoz OITK UMVD SSSR po Stalingradskoj obl.) 1.

Zrušen: 21. 1. 1948 reorganizováním na táborové oddělení Odboru nápravněpracovních kolonií Správy Ministerstva vnitra SSSR ve Stalingradské oblasti.

Byl podřízen: Hlavní správě nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR (rus. Glavnoje upravlenije ispravitělno-trudovych lagerej Ministěrstva vnutrennich děl SSSR nebo zkr. GULAG MVD SSSR).

Nacházel se: v Povolží v centru Stalingradské (dnes Volgogradská) oblasti.

Správa sídlila: v Olchovském okresu v železniční stanici Zenzevatka 2.

Oficiálně udávané počty vězňů: 1. 1. 1947 1415; 1. 1. 1948 1985.

Zaměstnání vězňů podle údajů z dochovaných hlášení a výkazů: zemědělské práce (živočišná výroba).


  1. Rozkazem Ministerstva vnitra SSSR z 27. 5. 1946 byla zřízena síť táborových ozdravoven: tvořily ji Čisťunlag, Mědvěžjegorlag, Olchovlag, Solikamozdorlag a táborová ozdravná oddělení v Karlagu, Siblagu, Těmlagu a Volgolagu (všechny viz) a speciální střediska ve všech nápravněpracovních táborech a nápravněpracovních koloniích Hlavní správy nápravněpracovních táborů Ministerstva vnitra SSSR. Následujícím rozkazem z 19. 11. 1946 byly tyto „ozdravovny“ přejmenovány na nápravněpracovní tábory pro invalidy (rus. invalidnyje ispravitělno-trudovyje lagerja [ITL]) a určeny pro dlouhodobě práce neschopné vězňů. 

    Selchoz (zkr. z rus. selskoje chozjajstvo neboli čes. zemědělské hospodářství) bylo obecné označení provozovny zemědělské výroby, která nebyla kolchozem (viz Kamenlag pozn. 1) ani sovchozem (viz Atsabarský nápravněpracovní tábor pozn. 2), protože byla provozována buď nějakým závodem nebo některým státním orgánem jako přidružené hospodářství. Někdy se rovněž používalo označení podchoz (zkr. z rus. podsobnoje chozjajstvo neboli čes. pomocné [přidružené] hospodářství).

  2. Název táborového komplexu byl odvozen zřejmě od umístění hlavní táborové jednotky buď na břehu zdejší řeky Olchovky nebo v okolí sousední stejnojmenné obce. 

    V obci Olchovka se již v roce 1942 nacházela správa Dolnovolžského nápravněpracovního táboru (viz).